โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาการเพาะเลี้ยงคัพภะและเมล็ดอ่อนเพื่อย่นเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ของพืชสกุล curcuma และพืชสกุลใกล้เคียง