การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการเพิ่มมูลค่าน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องไทย (Oryza sativa L.) เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารสุขภาพ/การพัฒนาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องไทย (Oryza sativa L.) ในระดับห้องปฏิบัติการ