การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร

Publish Year International Journal 4
2010 exLoget, G., exLarcade, G., exLapeyre, V., exGarrigue, P., inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exDelville, M.-H., exRavaine, V., exKuhn, A., "Single point electrodeposition of nickel for the dissymmetric decoration of carbon tubes", Electrochimica Acta, ปีที่ 55, ฉบับที่ 27, พฤศจิกายน 2010, หน้า 8116-8120
2008 inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJerome Majimel, exMarie-Helene Delville, exPatrick Garrigue, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exAlexander Kuhn, "Controlled purification, solubilisation and cutting of carbon nanotubes using phosphomolybdic acid", Journal of Materials Chemistry, ปีที่ 18, ฉบับที่ 34, กรกฎาคม 2008, หน้า 4056-4061
2008 inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNguyen, T, exMajimel, J., exDelville, M.-H, exLapeyre, V, exGarrigue, P, exRavaine, V., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exKuhn, A, "Dissymmetric carbon nanotubes by bipolar electrochemistry", Nano Letters , ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 500-504
2005 inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBamrungsap, S, exLuksirikul, P, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Diels-Alder cycloadditions of single-wall carbon nanotubes with electron-rich dienes: a theoretical study", NANOPOROUS MATERIALS IV, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2005, หน้า 823-828
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exM, -H, Delville, exV., Ravaine, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exA., Kuhn, "Dissymetric metal deposition on carbon nanotubes", the 2009 Nanotechnology Conference and Trade Show, 3 - 7 พฤษภาคม 2009, Houston เทกซัส สหรัฐอเมริกา