การพัฒนา recombinant 3ABC based dot blot ELISA เพื่อวินิจฉัยแยกสัตว์ที่ติดเชื้อออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน