การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "The Evaluation of Professional Development Program for Thai Science Teacher (Core Curriculum II Workshop): A Case Study of Pasak Province", The International Conference Teacher Professional Development: Searching for New Paradigms, Agendas and Networks, 2 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย