พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์, exน.ส. จิรภา นิวาตพันธุ์, exMr. Philipp Dill, "พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย", การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการเข้าถึงและได้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ (Accessibility to Higher Education for Persons with Disabilities), 16 กรกฎาคม - 17 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Patent 1
2009 inดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์, exน.ส.จิราภา นิวาตพันธุ์, exphilipp Dills, "แอปป์ภาษามือไทย", Kasetsart University, 2009