โครงการศึกษาผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจไทยผ่านวิธีการ GARCH-M