การสร้างระบบพยากรณ์โรคเพื่อการจัดการโรคของกล้วยไม้ในโรงเรือน

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exT. St?eda, exZ Kr?dl, exR Pokorn? , "Effect of wetting period on infection of orchid flowers by Alternaria alternata and Curvularia eragostidis", New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exศศิวิมล ลักษณพิสุทธิ์, "โรคที่สำคัญของดอกกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายเอียสกุลที่ผลิตเป็นการค้า", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 315-318