การพึ่งตนเองในงานส่งเสริมประมง: คืออะไร และ อย่างไร

Publish Year International Journal 2
2008 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, "Self-reliance in Fisheries Extension Concepts: What and How", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 104-112
2007 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, exศุภพร ไทยภักดี, "Problem Analyses for Planning Fisheries Extension Programs: Tools and Methods", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 141-149
Publish Year National Journal 2
2006 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Extension Program Effectiveness : A Case Study of International Training Course on Coastal Fisheries Management and Etension Methodology", วารสารกำแพงแสน, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2006, หน้า 74-91
2005 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Thaipakdee, "Perception of Participants on Monitoring and Evaluation of Extension Program: A Case Study of International Training Course in Coastal Fisheries Management and Extension Methodology", The Kasetsart Journal, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2005, หน้า 82-90
Publish Year International Conference 1
2014 exสุธิดา เชษฐสิงห์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "องค์ความรู้ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 exปณิตา ศศิภัทรกุล, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์, exรศ.สกาวรัตน์ จงพัฒนาการ, "โปรแกรมการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มสุกร", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสนครั้งที่ 6 8-9 ธันวาคม 2552, 8 - 9 ธันวาคม 2009, นครปฐม ประเทศไทย