การพัฒนา และประยุกต์วิธีการมาตรฐานสำหรับประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำธารต้นน้ำ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year International Journal 4
2012 inดร.วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "Mating Behavior of Hansen’s Bush Frog (Chiromantis hansenae) at Sakaerat Environmental Research Station, Northeastern Thailand", Kasetsart J. (Nat. Sci.) , ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2012, หน้า 862-870
2012 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Acute toxicity of Roundup and carbosulfan to the Thai fairy shrimp, Branchinella thailandensis", Communications in agricultural and applied biological sciences, ปีที่ 77, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 431-437
2010 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, exSangpradub, N, exBarbour, MT, exSimachaya, W, "An implementation plan for using biological indicators to improve assessment of water quality in Thailand", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, ปีที่ 165, ฉบับที่ 1-4, มิถุนายน 2010, หน้า 205-215
2009 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, exSangpradub, N, exBarbour, M.T, "Development of rapid bioassessment approaches using benthic macroinvertebrates for Thai streams", Environmental Monitoring and Assessment, ปีที่ 155, เมษายน 2009, หน้า 129-124
Publish Year National Journal 1
2011 exผศ.ดร. นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "ภาชนะแบบใหม่สำหรับเลี้ยงตัวอ่อนแมลงชีปะขาวในลำธารเขตร้อน", วารสารวิจัยรามคําแหง (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี), ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 16-19
Publish Year International Conference 3
2012 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Acute toxicity of Roundup and carbosulfan to the Thai fairy shrimp, Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan and Murugan, 2002", 64th International Symposium on Crop Protection, 22 พฤษภาคม 2012, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
2009 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแหล่งน้ำจืดที่ไม่ใช่เป้าหมาย", Neem Extract and Other Botanical Insecticides: For sustainable tool for pest control, 10 มีนาคม - 14 เมษายน 2009, ญี่ปุ่น
2009 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "Establishing reference conditions for Thai streams based on benthic macroinvertebrates fauna” "The status of the family Heptageniidae (Insecta: Ephemeroptera) from Thailand” “New Species of Notacanthurus and Rhithrogena (Tumungula) from Thailand (Heptageniidae: Ephemeroptera)”", The 4th Symposium of the Aquatic Entomology Societies in East Asia (AESEA), 5 - 7 มกราคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 exWanphreuk Thiamdaet, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "Diversity of Periphyton Assemblages from Headwater Streams at Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province, Thailand", The Proceedings of the 7th Conference on Science and Technology for Youths , 22 พฤษภาคม - 22 กรกฎาคม 2012, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย