การพัฒนาสื่อซีดีรอมภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง-สูง

Publish Year National Conference 2
2008 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, exนางสาวนพวรรณ บุญสม, inนางสาวสมจิตร์ สิริรัตนวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างสื่อซีดีรอมภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง-สูงสำหรับนักศึกษาชาวไทย", งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ ทิศทางการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 16 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, "A Multimedia CD-Rom Developed for Thai Students at a Pre - Advanced Japanese Level", 1st. World Congress on the Power of Language ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22 -25 พฤษภาคม 2549, 25 พฤษภาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย