การศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งท้องและการใช้ Progesterone ร่วมกับ PGF2? และ GnRH สังเคราะห์ GnRH ธรรมชาติ หรือ hCG ในแม่โคเนื้อ

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "การเหนี่ยวนำการเป็นสัดและผสมเทียมแบบกำหนดเวลาโดยใช้ Progesterone และ Prostaglandin F2? ร่วมกับ hCG หรือ GnRH ในแม่โคเนื้อลูกผสมอินดูบราซิล", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 115-122
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเหนี่ยวนำการตกไข่และผสมเทียมแบบกำหนดเวลาโดยการใช้ progesterone ร่วมกับ prostaglandin F sub(2) alpha และ hCG หรือ GnRH รูปแบบต่าง ๆ ในแม่โคเนื้อ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exHiroko Tsukamura, exMohammad Shahab, exYoshihisa Uenoyama, exShunji Yamada, exMika Kinoshita, exFarida Y. Bari, exHelen I’Anson, exKei-Ichiro Maeda, "Regulation of Reproductive function by central energy availability in animal.", The 1st Livestock and Wildlife Veterinary Conference, Mahidol University Thailand 27 August 2009, 27 สิงหาคม 2009, ไทรโยก กาญจนบุรี ประเทศไทย