โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก-สสว.: การผลิตสารโภชนเภสัชจากผลพลอยได้ของกระบวนการทำให้น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการทางกายภาพ

Publish Year International Journal 2
2015 exSawadikiat, Pattong, exSetwipattanachai, Prasert, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Rice phytochemicals concentrated by molecular distillation process and their use as co-surfactant in water dispersion", JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, ปีที่ 52, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2015, หน้า 8014-8022
2014 exSawadikiat, P, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Phytosterols and gamma-oryzanol in rice bran oils and distillates from physical refining process", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 2030-2036
Publish Year National Conference 2
2014 exPattong Sawadikiat, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Phytochemicals in refined vegetable oils commercially available in Thailand", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exนางสาวพัดทอง สวัสดิเกียรติ, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Phytosterols in Refined Vegetable Oils and Feasibility of Their Fractionation from Rice Bran Oil By-Products ", การประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 10 (RGJ-Ph.D. Congress X) เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และผลกระทบ”, 3 - 5 เมษายน 2009, ชลบุรี ประเทศไทย