โครงสร้างและกลไกการเกิดปฏิกิริยาระดับนาโนเมตรของโลหะทรานสิชั่นในระบบตัวเร่งปฏิกิริยาเมทอลออกไซด์

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2551

  • inดร.สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์

  • inดร.สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 1
2008 exCWM Castleton, inดร.สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์, exK Hermansson, "Charge transfer and adhesion in Rh/MgO(001)", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 100, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม 2008
Publish Year National Conference 1
2008 exChristopher W.M. Castleton, inดร.สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์, exKersti Hermansson, "Magnetic properties and bond formation in Rh–MgO(001)", The 12th Annual Symposium on Computational Science and Engineering, 27 - 29 มีนาคม 2008, อุบลราชธานี ประเทศไทย