การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต

Publish Year International Journal 1
2012 exอริสรา บุณยะวันตัง , inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Behavior of pathogenic Vibrio parahaemolyticus in prawn in response to temperature in laboratory and factory", Food Control, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2012, หน้า 479-485
Publish Year National Conference 1
2009 exพิจิตรา ตั้งเขื่อนขันธ์, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรีอนันต์ วรรณเสน, "อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อก่อโรค Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งขาวแช่เย็นและแช่แข็งของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย