โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยอาศัยวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น


แสดงความคิดเห็น

(0)