การศึกษาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ

Publish Year National Conference 1
2014 exวารุณี สุขไทย, exผศ.ดร.สังเวียน จันทร์ทองแก้ว, inดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนที่มีต่อต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนของภาคธุรกิจในจังหวัดสระแก้ว", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1, 3 - 4 กรกฎาคม 2014, ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย