การล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ", The 5th Taiwan - Thailand Bilateral Conference, 7 - 9 พฤษภาคม 2008, Pingtung ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง", การประชุมวิชาการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด, 28 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย