การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวของอาคารชลประทานที่สำคัญ

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2551

  • inนายธัญดร ออกวะลา, อาจารย์

  • inนายธัญดร ออกวะลา, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี