สถานภาพระบบสืบพันธุ์ของฝูงโคสาวทดแทนของสหกรณ์โคนมท่าม่วงจำกัด จ.กาญจนบุรี