การอนุบาลลูกปูม้า ระยะ Zoea 4 ถึง First Crab ในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน

Publish Year National Journal 1
2010 inนายเทพบุตร เวชกามา, inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, "การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) ระยะ zoea IV ถึง first crab ในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน ", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 38-43
Publish Year National Conference 1
2009 inนายเทพบุตร เวชกามา, "การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) ระยะ Zoea IV ถึง First Crab ในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน ", การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 2, 28 - 29 พฤษภาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย