สายอากาศแบบหมุนในระบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าจุลภาคย่านความถี่วิทยุ

Publish Year International Conference 2
2013 exDr Stepan Lucyszyn, inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "RF MEMS for Antenna Applications", 7th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP 2013) , 8 - 12 เมษายน 2013, GOTHENBURG ราชอาณาจักรสวีเดน
2010 inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAndrew S. Holmes, exStepan Lucyszyn, "Sectorised horn antenna array using an RF MEMS rotary switch", Proceedings of Asia-Pacific Microwave Conference 2010, 7 - 10 ธันวาคม 2010, Yokohama ญี่ปุ่น