การสำรวจพันธุ์ ระบบการผลิตและการตลาดมะละกอในเขต จ.สุพรรณบุรี และ กาญจนบุรี

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, exจตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ, inนายสมนึก ทองบ่อ, inนายเจริญ ขุนพรม, "การสำรวจพันธุ์ ระบบการผลิตและการตลาดมะมละกอในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 264-267
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, exจตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ, inนายสมนึก ทองบ่อ, inนายเจริญ ขุนพรม, "การสำรวจพันธุ์ ระบบการผลิตและการตลาดมะละกอในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8: พืชสวนไทยบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย