โครงการศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบการดำเนินงานตลาดกลางยางพาราเชิงธุรกิจ