ความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาของระบบนำส่งชนิดมัลติเฟสสำหรับนำส่งสารโภชนเภสัชและอาหารเพื่อสุขภาพ

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exKerdchouay, P., exSakulsom, P., "Lowering the Maillard reaction products (MRPs) in heated whey protein products and their cytotoxicity in human cell models by whey protein hydrolysate", Food Research International, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, เมษายน 2011, หน้า 748-754
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exปิยะธิดา เกิดช่วย (ผู้ช่วยวิจัย), "Physico-chemical Properties of Whey Protein Concentrate: Effect of Storage Time on Brown Pigment and Antioxidant Capacity ", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย