การใช้เทคนิคโปรติโอมิคเพื่อพัฒนาการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานโรคใบด่างจุดวงแหวน

Publish Year National Journal 2
2011 inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exสุธาทิพย์ กิตติเสนาชัย, exกษมา ชูสังข์, exน้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exปาริชาติ เบิร์นส, "การตรวจสอบการผลิตโปรตีนชนิดใหม่ของมะละกอแขกนวลดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานไวรัสใบด่างวงแหวน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 7-17
2010 exชาลินี คงสวัสดิ์, exทนง เผื่ออ้วน, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exปาริชาติ เบิร์นส, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบของเจลอิเล็กโทรโฟรีซิสแบบสองระนาบของมะละกอพันธุ์แขกนวล(Carica papaya Lin. cv Khak Nual)", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 38-55
Publish Year National Conference 1
2008 exชาลินี คงสวัสดิ์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษื รอยตระกูล, exปาริชาติ เบิร์นส, exศิรินุช บานเย็น, exทนง เผื่ออ้วน, "โปรตีโอมิกส์ของมะละกอแขกนวล", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย