การตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมระดับโรงเรือน

Publish Year International Journal 2
2013 exB Phuangrat, exN. Phironrit, exA. Son-ong, exP. Puangchon, exA. Meechai, inดร.สิริกุล วะสี, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exP. Burns, "Histological and morphological studies of pollen grains from elongata, reduced elongata and staminate flowers in Carica papaya", Tropical Plant Biology Published online: 18 April 2013, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน - กันยายน 2013, หน้า 210-216
2010 exPhironrit, N.,, exPhuangrat, B., exBurns, P., inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "Resistance of coat protein transgenic papaya and development of homozygous transgenic papaya line 116/5 resistant to papaya ringspot virus(PRSV) under screenhouse condition in Thailand", Transgenic Plant Journal, ปีที่ 4 , ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2010, หน้า 90-93
Publish Year National Journal 1
2011 exกษมา ชูสังข์, exปาริชาติ เบิร์นส, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบต่อกลุ่มประชากรแบคทีเรียในดินบริเวณรอบรากมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานต่อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 61-73
Publish Year International Conference 4
2007 inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exNamthip Phironrit, exNuchnard Warin, exAnjana Bhunchoth, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, exBencharong Phuangrat, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, exParichart Burns, "Biosafety of Transgenic Papaya : From the Point of Scientific Data", BioAsia 2007, 5 - 9 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exBencharong Phuangrat, exParichart Burns, exNamthip Phironrit, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "A simple and sensitive method for genomic DNA extract from papaya pollen", BioAsia 2007, 5 - 9 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exNuchnard Warin, exNamthip Phironrit, exAnjana Bhunchoth, exSonthichai Chanprame, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "Determination of transcapsidation effects in genetically modified papaya containing the coat protein gene of PRSV-P superinfected with PRSV-W", BioAsia 2007, 5 - 9 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exNamthip Phironrit, exBencharong Phuangrat, exParichart Burns, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "Determination of Possible impact on the cultivation of PRSV resistant transgenic papaya to rhizosphere bacteria using the community-level physiological profiles(CLPP)", BioAsia 2007, 5 - 9 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2008 exเบญจรงค์ พวงรัตน์, exน้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์, exอภินันท์ สนอ่อง, exปาริชาติ เบิร์นส, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสามารถในการมีชีวิตรอดของระบบสืบพันธุ์เพศผู้ของมะละกอจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา ความมีชีวิตและอัตราการงอกของละอองเรณู", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exBencharong Phuangrat, exParichart Burns, exNamthip Phironrit, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "Transgene monitoring via transgenic papaya pollen using polymerase chain reaction(PCR)", AgBiotech Graduate Conference 3, 7 - 8 ธันวาคม 2007, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย