เทคโนโลยีการจัดการโรคไวรัสใบด่างลาย (SCMV) ไวรัสใบด่างประจุดเหลือง (MCMV) โรคเหี่ยวและโรคลำต้นเน่าแบคทีเรียของข้าวโพดหวาน

Publish Year International Journal 1
2006 exGemechu, AL, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "Cloning and sequence analysis of coat protein gene for characterization of sugarcane mosaic virus isolated from sugarcane and maize in Thailand rief report", ARCHIVES OF VIROLOGY, ปีที่ 151, ฉบับที่ 1, มกราคม 2006, หน้า 167-172
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "ความเสียหายจากโรคใบแห้งที่เกิดจากไวรัสต่อการเจริญและผลเจริญและผลผลิตของข้าวโพดข้าว", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย