การใช้น้ำทิ้งหรือของเหลือทิ้งประเภทแป้งสุกจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานไฮโดรเจนด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง