การใช้ความร้อนในการรักษาคุณภาพ และยืดอายุการวางจำหน่ายของฝรั่งแปรรูปพร้อมบริโภคพันธุ์กลมสาลี่ และพันธุ์แป้นสีทองเพื่อการส่งออก

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชะวุฒิพร, exรศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์, "Guava fruit treated with hot water on microbiological quality of fresh-cut ‘Kimju’ and ‘Pan Srithong’ guava", International Food Research Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 903-907
2013 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชะวุฒิพร, exรศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์, "Microbiology and Quality of Fresh-Cut ‘Kimju’ Guava Treated with Hot Water", Acta Horticulturae, ปีที่ 973, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 135-138
Publish Year National Journal 5
2015 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร, exรศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ของฝรั่งหั่นชิ้นพร้อมบริโภคพันธุ์แป้นสีทองที่ผ่านการอบด้วยลมร้อน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 343-346
2015 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร, exรศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์, "ผลของการอบผลฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองด้วยลมร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ของฝรั่งพร้อมบริโภค", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 509-512
2015 exผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ของฝรั่งพร้อมบริโภคพันธุ์กิมจูที่ผ่านการอบด้วยลมร้อน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 657-660
2014 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชัยรัตน์ เตชวุฒิพร, exศิริชัย กัลยาณรัตน์, "ผลของการจุ่มน้าร้อนต่อคุณภาพทางจุลชีววิทยาของฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองพร้อมบริโภค", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 437-440
2010 exดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์, "ผลของการจุ่มน้ำร้อนต่อคุณภาพของฝรั่งพร้อมบริโภค (พันธุ์แป้นสีทอง และพันธุ์กิมจู)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 421-424
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชะวุฒิพร, exรศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์, "Microbiology and quality of fresh-cut 'Kimju' guava treated with hot water", International conference on postharvest pest and diseases management in exporting horticultural crops (PPDM 2012), 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2015 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร, exรศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ของฝรั่งพร้อมบริโภคพันธุ์แป้นสีทองที่ผ่านการอบด้วยลมร้อน", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 18 - 19 มิถุนายน 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร, exรศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์, "ผลของการอบผลฝรั่งด้วยลมร้อนต่อปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในฝรั่งพันธุ์กิมจูพร้อมบริโภค", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 18 - 19 มิถุนายน 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร, exศิริชัย กัลยาณรัตน์, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ของฝรั่งพร้อมบริโภคพันธุ์กิมจูที่ผ่านการอบด้วยลมร้อน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร, exรศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์, "ผลของการอบฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองด้วยลมร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ของฝรั่งพร้อมบริโภค", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชัยรัตน์ เตชวุฒิพร, exศิริชัย กัลยาณรัตน์, "ผลของการจุ่มน้ำร้อนต่อคุณภาพทางจุลชีววิทยาของฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองพร้อมบริโภค", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย