ผลของสภาพควบคุมบรรยากาศต่อคุณภาพทางสรีรวิทยา และจุลชีววิทยาของมะละกอสุกตัดแต่งพร้อมบริโภค

Publish Year International Journal 3
2010 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวเพียรใจ กาแก้ว, exรศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์, "QUALITY OF FRESH-CUT 'KHAKE DAM' AND 'RED MARADOL' PAPAYAS AS AFFECTED BY LOW TEMPERATURES STORAGE", Acta Horticulturae, ปีที่ 2010, ฉบับที่ 858, มีนาคม 2010, หน้า 105-109
2009 exน.ส.ประภาพร ด่านแก้ว, exรศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECT OF LOW OXYGEN ATMOSPHERES ON QUALITY AND PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF FRESH-CUT 'RED MARADOL' PAPAYA", Acta Horticulturae, ปีที่ 837, มิถุนายน 2009, หน้า 265-270
2008 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.ธนิตยา พุทธมี, exรศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์, "CHARACTERISTICS OF FRESH-CUT 'KHAKE DAM' AND 'RED MARADOL' PAPAYAS PROCESSED FROM WHOLE FRUITS STORED AT VARIOUS TEMPERATURES", Acta Horticulturae, ปีที่ 804, ธันวาคม 2008, หน้า 571-576
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.เพียงใจ กาแก้ว, exรศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์, "Quality of Fresh-cut ‘Khake Dam’ and ‘Red Maradol’ Papayas as Affected by Low Temperatures Storage", Postharvest UNLIMITED 2008 , 4 - 7 พฤศจิกายน 2008, Potsdam สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี