การเตรียมและการวิเคราะห์ตรวจสอบกาวยางธรรมชาติอีพอกซิไดซ์มวลโมเลกุลต่ำ