การใช้ประโยชน์จากเปลือกมะม่วงในประเทศไทยเพื่อผลิตเส้นใยอาหารของเปลือกมะม่วง