การจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวิธีวิเคราะห์ดิน เพื่อยกระดับคุณภาพข้าวหอมมะลิ