การผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูง และการคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งและอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABA

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2551 (2550-2551)

  • inนางพัชรี ตั้งตระกูล

  • inนางพัชรี ตั้งตระกูล

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี