ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อพันธุ์ของพ่อพันธุ์โคนมและลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของลูกสาวในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2009 inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exElzo, MA, exThongprapi, T, "Genetic trends in a Holstein x other breeds multibreed dairy population in Central Thailand", LIVESTOCK SCIENCE, ปีที่ 122, ฉบับที่ 2-3, มิถุนายน 2009, หน้า 186-192
2009 exนายธุวพล คงน้อย, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, "Semen quantity and quality of dairy bulls raised in tropical Central Thailand", JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, ปีที่ 87, ฉบับที่ E-Suppl.2, เมษายน 2009, หน้า 425
Publish Year International Conference 1
2009 exธุวพล คงน้อย, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, "Semen quantity and quality of dairy bulls raised in tropical Central Thailand", the ADSA-CSAS-ASAS Joint Meeting, 12 - 16 กรกฎาคม 2009, Montreal, Quebec แคนาดา
Publish Year National Conference 1
2009 exThuwapol Kongnoi, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exElzo, Mauricio A., inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลและสหสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนมที่เลี้ยงดูในเขตภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009