การศึกษาอิทธิพลของแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อการได้รับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยในประชากรพื้นที่ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง และตำบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี