แผนงานวิจัยระบบเตือนภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำน่านตอนบนเพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม กรอบการวิจัยด้านภัยพิบัติอุทกภัยและดินถล่ม

Publish Year International Conference 1
2012 exWinai Wangpimool , inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, exThanaporn Supriyasilp, exKamol P.N. SAKOLNAKHON, "Decision Support System for Flash Flood and Landslide with Numerical Simulation for Upper Nan Basin in Thailand", 2012 International Debris flow workshop , 11 - 16 สิงหาคม 2012, Chengdu สาธารณรัฐประชาชนจีน