การประเมินศักยภาพชุมชนระดับตำบลของประเทศไทยเปรียบเทียบปี2545,2546,2547และ2550