การอนุบาลปลานวลจันทร์ทะเล (Chanous chenos, Forskal) ในถังไฟเบอร์ที่มีความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนายเทพบุตร เวชกามา, "การอนุบาลปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ในถังไฟเบอร์ที่ความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ ", การประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 3 "เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ" ณ คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 8 - 9 ธันวาคม 2008, เชียงใหม่ ประเทศไทย