การศึกษาเชิงคำนวณและการทดสอบผลกระทบของรูปร่างใบพัดต่อการลดระดับเสียงของพัดลมระบายอากาศ

Publish Year National Conference 2
2008 inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, "การศึกษาเชิงคำนวณของผลกระทบของ Winglet ต่อการลดเสียงของพัดลม ", The 4th Aerospace Engineering Conference of Thailand, 24 มีนาคม 2008, นนทบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, exนายเจนวิทย์ คีตสิน, exนายอาชัญ บุญรัตนสายัณห์, "การศึกษาเชิงคำนวณของผลกระทบของใบพัดแบบฟันเลื่อยต่อการลดระดับเสียงของพัดลมระบายอากาศ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22, 15 - 17 ตุลาคม 2008, ปทุมธานี ประเทศไทย