โครงการพัฒนาและวิเคราะห์ฐานข้อมูลนักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติสากล ปี 2001-2008 ประจำปีงบประมาณ 2551