โครงการพัฒนาโคพื้นเมือง เพื่อยกระดับสมรรถภาพการผลิตโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็งโคพันธุ์กำแพงแสน

  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2551

  • inนายปรีชา อินนุรักษ์

  • inนายปรีชา อินนุรักษ์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี