ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตำรวจหลักสูตรฝึกอบรมนักเรียนตำรวจสังกัดสำนักงานคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ