การสังเคราะห์และการตรวจสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบเฮทเทอโรไซคลิกบางชนิด

Publish Year International Journal 1
2009 exPiyachat Chuysinuan,, exNitirat Chimnoi, inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, exPitt Supaphol, "Gallic Acid-Loaded Electrospun Poly(L-Lactic Acid) Fiber Mats and their Release Characteristic", Macromolecular Chemistry and Physics, ปีที่ 210, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2009, หน้า 814-822