การหาชนิดและปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมในระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยสถติวิธีตอยสนองที่พื้นผิว