การพัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อองค์ความรู้ในเส้นทางสินค้าข้าวจังหวัดนครปฐม

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อองค์ความรู้ในเส้นทางสินค้าข้าวจังหวัดนครปฐม", Kasetsart Journal (Social Science), ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 418-430
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อองค์ความรู้ในเส้นทางสินค้าข้าวจังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการจังหวัดนครปฐม "ฐานคน ฐานทรัพยากร ฐานคิด: การพัฒนาจังหวัดนครปฐมบนฐานข้อมูลและการมีส่วนร่วม", 24 มีนาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย