การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการจัดจำแนกปลาปักเป้าในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, exสพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง, "Identification of Puffer Fish of the Genus Lagocephalus: L. lunaris, L. spadiceus and L. inermis, Using Multiplex PCR", Food Biotechnology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2014, หน้า 216-231
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการจัดจำแนกปลาปักเป้าในประเทศไทย", การจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาวะวิกฤต, 24 - 25 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย