โครงการนวัตกรรมวสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (โครงการย่อยที่ 1)