การควบคุมประเภทอิงแบบจำลองสำหรับกระบวนการแพร่-การเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ไม่เสถียร

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exLimpanachaipornkul, P., exCharinpanitkul, T., "Control of coupled PDEs-ODEs using input-output linearization: Application to a cracking furnace", Chemical Engineering Science, ปีที่ 75, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2012, หน้า 144-151
Publish Year National Journal 1
2008 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exอรรถสิทธิ์ ถวาย, "เทคนิคการควบควบคุมชนิดอิงแบบจำลองสำหรับกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี ส่วนที่ 1: ภาพรวมของทฤษฎีและเทคนิคในการควบคุม", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 65, สิงหาคม - ตุลาคม 2008, หน้า 27-37
Publish Year International Conference 1
2010 exPatara Limpanachaipornkul, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Control of Tubular Reactor Using Finite-Based I/O Linearization Technique", The 17 th Regional Symposium on Chemical Engineering, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 exเพ็ญพิไล เกษมพิณ, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Model reduction of VCM Cracking Furnace for using in the geometric controller design ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2009, กาญจนบุรี กาญจนบุรี ประเทศไทย